Her finner du støtte- og tilskuddsordninger der NIF sentralt er involvert i forvaltningen

Lokale aktivitetsmidler (LAM)
Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger.
Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet.
Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.
Les mer om LAM her

Spillemidler til utstyr
Søknadsfrist
Siden starten i 2003 er det fordelt cirka 243 millioner kroner til idrettslag og særforbund.
Søknadsfrist for 2018 er høsten 2018 (mer informasjon kommer)

Det søkes via Sportsadmin. Søknader kan utarbeides og sendes inn fra det tidspunkt klubben mottar e-posten med informasjon om ordningen.

Alle særforbund har utarbeidet lister over utstyr som er omfattet av ordningen.
Liste over godkjent utstyr, retningslinjer for ordningen og liste over kontaktpersoner i idrettskretser og særforbund vil bli lagt ut senere.
For idrettsskolene er det de respektive idrettskretser som godkjenner hvilket utstyr som kan kjøpes inn. Utstyret skal være til bruk i idrettsskolen.
Utstyret må være kjøpt inn etter 1. januar 2017. (Gjelder for 2017-søknaden)

Les mer her

Idrettskoler oppstarts- og utviklingsstøtte
Oppstart- og utviklingsstøtte gis til idrettsskoler som tilbyr idrettsaktiviteter for barn, fra og med det året de fyller 6 år til og med det året de fyller 12 år, og ungdom fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år.
Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om disse midlene. Det gis oppstartsstøtte til én idrettsskole for barn og én idrettsskole for ungdom pr. idrettslag, enten det er et fleridrettslag eller et særidrettslag.
Ordningen med søknadsskjema og kriterier finner du her:
Barn:
Tema-barneidrett-idrettskoler

Ungdom
Tema-ungdomsidrett-idrettskole for ungdom

 

Extrastiftelsen
Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til ExtraStiftelsen til helserelaterte prosjekter.
Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet.

Helseprosjekter

Forskningsprosjekter

Se informasjonsvideo om Extrastiftelsen her

 

Utgifter til politi på arrangement for barn og unge

Kulturdepartementet har for 2017 tildelt NIF 2,5 millioner kroner som skal fordeles til klubber, kretser, særforbund som har hatt utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge i 2017.
I tillegg er det en rest fra 2016 på cirka 1,1 millioner kroner som vil bli fordelt.
Alle organisasjonsledd tilknyttet NIF kan søke om tilskudd fra ordningen.
Det søkes skriftlig til det aktuelle særforbundet.
Det vil bli utarbeidet et eget søknadsskjema som skal benyttes.
Kopi av betalte fakturaer skal sendes inn sammen med søknaden.
Søknadsfristen er satt til 5. februar 2018.
Last ned søknadsskjema her.
Retningslinjer
Det er utarbeidet retningslinjer for fordeling av tilskuddet. Retningslinjene og tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet finner du under.

Retningslinjer for fordeling av tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge i 2017
Stortinget har for 2017 bevilget 2,5 millioner kroner som skal brukes til tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge. I tillegg vil ubenyttede midler fra 2016 bli fordelt.
Alle organisasjonsledd tilknyttet NIF – idrettslag, særkretser, regioner, særforbund og idrettskretser – og heleide aksjeselskap av disse, er omfattet av ordningen.

Det er kun utgifter knyttet til bistand fra politiet som faller inn under ordningen.
Det kan søkes om tilskudd til arrangementer der minimum 30 prosent av deltakerne er barn og/eller ungdom (alder til og med 19 år), og som er gjennomført i kalenderåret 2017.
Dersom to arrangementer (ett for barn/ungdom og ett for voksne) arrangeres samme dag og på samme sted skal disse betraktes som ett arrangement i forhold til om det kommer inn under ordningen
Arrangementene deles i tre grupper:

A: Rene barne- og ungdomsarrangementer

B: Arrangementer der minimum 50 % av deltakerne er barn og ungdom

C: Arrangementer der minimum 30 % og maksimum 50 % av deltakerne er barn og ungdom

Søkere som faller inn under gruppe a eller b, kan søke om å få dekket alle politiutgifter knyttet til arrangementet.
Søkere som faller inn under gruppe c kan søke om å dekket en prosentvis andel av politiutgiftene. Prosentandelen det kan søkes om tilsvarer prosentandelen barn og unge som deltar i angjeldende arrangement.
Tilskudd tildeles først til alle søknader i gruppe a. Eventuelle resterende midler tildeles søknader som tilhører gruppe b. Eventuelle resterende midler tildeles deretter arrangører som tilhører gruppe c.
Dersom søknadsbeløpet er høyere enn tilgjengelige midler innenfor en av gruppene gis alle søknader innenfor den aktuelle gruppe samme prosentvise avkortning.

Prosess

Det søkes via aktuelt særforbund. Det er utarbeidet et eget søknadsskjema som skal benyttes. Kopi av betalte fakturaer legges ved søknaden.
Søknadsfristen for 2017 settes til mandag 5. februar 2018.
Særforbundene behandler søknadene og sender en samlet oversikt over godkjente søkere og søknadsbeløp til NIF senest 12. februar 2018.
Særforbund og idrettskretser som har hatt egne utgifter søker direkte til NIF. Kopi av betalte fakturaer legges ved søknaden. Søknadsfrist settes til 12. februar 2018.
NIF tildeler midler til aktuelle særforbund og idrettskretser. Særforbundene utbetaler tilskudd til underliggende organisasjonsledd.
Søknader mottatt etter fristen vil ikke bli behandlet.

Tilskuddsbrev 2017